Inscrie-te| Marketing Direct| Topurile Ygrec| Websites
    English | Ajutor | Home
Cuvânt(e) cheie Ce / Cine
sau/şi Nume firmă Nume firmă
Locaţia Unde
Ex: camioane, utilaje, 0259-467585
Ex: YGREC Management
Ex: RO, Oradea, BH, 410004

Compania

360 Solutions

Anuarele Ygrec

Reclamă în Anuare

Marketing Direct

Websites

Topurile Ygrec

Contact

Termeni şi condiţii
Contract Topurile Ygrec
Declaraţie de confidenţialitate

Ajutor

 
Termeni şi condiţii  Contract Topurile Ygrec
TERMENI ŞI CONDIŢII 
Contract de Publicitate – topurile YGREC 

Ultima actualizare: 01 octombrie 2017

PARŢI CONTRACTANTE:

S.C. YGREC Management S.R.L cu sediul în Oradea, str.Berzei nr. 7, judeţul Bihor în calitate de prestator de servicii şi denumită în continuare YGREC sau Prestator, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J05/2447/2004, cod unic de înregistrare 17082919, atribut fiscal RO, având contul deschis la Garanti Bank, cod IBAN RO29 UGBI 0000 8720 0052 9RON, reprezentată prin împuternicit, şi Beneficiarul/Clientul cu datele de identificare prevazute în Confirmarea de Comandă.

Art.1. Obiectul contractului

YGREC publică  pentru Beneficiar unul sau mai multe anunţuri tipărite în Topurile YGREC, în scopul de a face cunoscut şi de a informa despre existenţa, activitatea şi performanţele economice ale clientului, ale produselor sau/şi ale serviciilor acestuia. 

Conţinutul şi caracteristicile anunţurilor şi/sau a opţiunilor sunt detaliate în Confirmarea de Comandă, Anexele A - Descrierea anunţurilor, Anexa B –Bunul de Tipar.

Confirmarea de Comandă este certă, precisă, completă, şi odata acceptată, şi împreună cu anexele A - Descrierea anunţurilor, Anexa B - Bunul de Tipar, devine contract de publicitate, în condiţiile art. 35 şi următoarele din Codul Comercial.

Art. 2. Obligaţiile Prestatorului

2.1. Să publice în  sau topurile YGREC, elementele de publicitate solicitate de Client, în forma grafică şi cu specificaţiile/opţiunile stabilite de comun acord cu reprezentantul acestuia, aşa cum rezultă din confirmarea de Comandă, până la termenele convenite de la îndeplinirea cumulativă de către Beneficiar a condiţiilor prevăzute de art.3.1.

2.2. Să publice  în topurile YGREC până la datele ce vor fi specificate în confirmarea de comandă şi să le distribuie terţilor, precum şi să livreze Clientului, în 10 de zile de la apariţie, un exemplar martor.

Art.3. Obligaţiile beneficiarului

3.1.

 • a) să trimită prin email, fax sau poştă: Confirmarea de comandă, Anexa A - Descrierea anunţului, Anexa B – Bun de Tipar.
 • b) să achite integral valoarea contractului.

3.2. Să nu revendice drepturi de autor asupra graficii realizate de YGREC. Conceptul grafic, aşezarea în pagină şi produsele grafice prezente în publicaţiile Prestatorului sunt proprietatea YGREC şi vor rămâne în proprietarea YGREC. Acest contract nu implică un transfer de copyright, de marcă, sau al altor drepturi de proprietate intelectuală.

3.3. Să işi asume integral responsabilitatea pentru materialele şi datele pe care solicită să fie publicate în anunţurile publicate în topurile YGREC.

3.4. Să predea în termen de 10 de zile de la încheierea contractului toate datele, textele şi materialele grafice specifice anunţului ce fac obiectul contractului sau a anexelor specificate la Art 1.

3.5. Să plătească preţul specificat în Confirmarea de Comandă, conform termenelor stabilite din confirmarea de comandă.

3.6. Să comunice în scris departamentului facturare al YGREC (facturare@ygrec.ro) neprimirea facturii în termen de 15 zile de la data efectuării platii, pentru a primi o copie certificată.

3.7. Să precizeze în documentele de plată Codul Unic de Indentificare.

3.8. Să notifice, după  încheierea contractului, doar în scris (prin fax, poştă, email sau depunere la sediul Ygrec) prestatorul de solicitarea de modificare a contractului sau a anexelor specificate la Art.1, în ceea ce priveşte imaginile, textul, descrierea firmei, certificările, premiile, afilierile, parteneriatele, domeniil de activitate, birourile locale sau internaţionale, parametrii tehnici, localizarea.

3.9. Modificarea contractului şi a anexelor specificate la Art.1 se va face cu acordul ambelor parţi.

Art.4. Durata contractului, recepţia şi confirmarea afişării permanente

Contractul se consideră încheiat şi produce efecte de la data primirii de către Prestator a Confirmării de Comandă şi este valabil un an de la data publicării  anunţurilor prevazute în Confirmarea de comandă în Topurile Ygrec.

4.1. Data publicării anunţurilor în topurile YGREC va fi notificată de către Ygrec clientului printr-un email şi expediat prin poştă un exemplar martor la adresa indicată în Confirmarea de Comandă.

4.2. Clientul se obligă să  confirme publicarea anunţurilor în topurile Ygrec, prin email sau prin poşta sau curier rapid, în situaţia în care nu are adresa email, în termen de trei zile de la primirea notificarii prevazută la art. 4.1.

4.3. Parţile, de comun acord, decid că recepţia publicării anunţurilor prevăzute în Confirmarea de Comandă la contract, în topurile Ygrec, este realizată la data livrării unui exemplar martor, prin poştă sau curier rapid cu confirmare de primire, iar în situaţia în care clientul refuză primirea sau şi-a schimbat sediul sau adresa de livrare fără să înştiinţeze Prestatorul, iar coletul expediat se întoarce la prestator, recepţia publicării anunţurilor în topurile Ygrec, operează, de plin drept, făra îndeplinirea altor formalităţi, la data returnării coletului menţionată de poştă sau curierul rapid.

4.4. Clientul declară că recunoaşte publicarea anunţurilor prevăzute în Confirmarea de comanda la contract, în topurile Ygrec, recepţionate în condiţiile art. 4.3, iar în caz contrar, se obligă să notifice Ygrec imediat. În lipsa notificării, confirmarea publicării conform clauzelor contractuale operează, de plin drept, fără îndeplinirea altor formalitaţi, pe toată durata contractului.

Art.5. Preţ  şi modalităţi de plată

Clientul poate comanda oricare dintre produsele prezentate în oferta transmisă prin email sau de către reprezentantul Ygrec.

5.1. Contravaloarea produselor Ygrec se plăteşte, în avans, în contul Prestatorului, la Oradea.

5.2. TVA-ul va fi plătit de către client, conform reglementarilor în vigoare la data efectuării plaţii.

5.3. Preţul este achitat în lei în contul prestatorului, deschis la banca specificata in Art. 1 din prezentul contract.

5.4. Plata prestaţiei se va efectua prin una dintre modalităţile următoare:

 • bilet la ordin,
 • fila CEC,
 • depunere de numerar la filialele Banca Garanti Bank
 • ordin de plata.

5.5. În cazul în care termenul nu este precizat, acesta se consideră implicit 7 zile calendaristice de la data transmiterii confirmării de comandă, dar nu mai târziu de data de 15 Noiembrie a anului în curs.

Art.6. Încetarea contractului

6.1. Contractul încetează la termen.

6.2. YGREC poate rezilia unilateral contractul, în următoarele situaţii:

  a) în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de plată la termenele prevăzute în Confirmarea de comandă, contractul încetează de plin drept, fără intervenţia instanţelor de judecată şi fară îndeplinirea altor formalităţi, iar anunţurile vor fi scoase de pe site.

  b) în cazul nepredării de către client, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului a datelor, textelor şi materialelor grafice specifice ce fac obiectul contractului, dar nu mai târziu de 30 noiembrie a anului în curs.

  c) în cazul în care clientul nu este de acord cu modificarile solicitate de prestator în condiţiile Art. 8.1. Rezilierea contractului prevăzută la art.6.1, lit. b si c, operează de plin drept, fără intervenţia instanţei de judecată, cu un preaviz de 5 zile, notificat clientului.

6.3. Contractul nu poate fi modificat unilateral, după ce anunţul a fost publicat.

6.4. Clientul poate notifica denunţarea unilaterală a contractului cu 15 zile înainte de publicarea anunţului. Notificarea trebuie transmisă către Ygrec prin fax, postă, email sau depunere la sediul Ygrec. Denunţarea contractului nu trebuie motivată şi operează de plin drept, fără intervenţia instanţei de judecată.

Art.7. Raspunderea contractuală

7.1. În cazul în care clientul şi-a achitat obligaţiile contractuale, iar Ygrec a omis publicarea anunţurilor sau sunt afişate cu caracteristici ce se încadrează în alt tip de anunţ decât cele specificate în prezentul contract sau în anexele acestuia specificate la Art.1, clientul va avea posibilitatea să opteze pentru una dintre următoarele variante:

  a) Să solicite în scris să i se ramburseze cuantumul din suma plătită echivalent cu cuantumul din anuţul publicat cu caracteristici ce se încadrau în alt tip de anunţ decât cel specificat. Suma rambursată poate include de asemenea penalităţi de 0,01%/zi, procent calculat la suma rambursată.

  b) Să denunţe contractul şi să solicite în scris să i se ramburseze integral suma platită de acesta, la care se adaugă penalităţi de 0,01%/zi din aceasta suma, începând cu data de la care au intrat banii în cont. Oricare ar fi opţiunea clientului, dintre cele de mai sus, clientul declară că nu are alte pretenţii, oricare ar fi acestea, şi părţile convin să limiteze răspunderea contractuală pentru orice cauze, la plata penalităţilor de întârziere prevăzute mai sus.

7.2. În cazul neachitării la termen a plăţii, Ygrec va cere fără preaviz achitarea integrală a pretului anunţului de publicitate, sau va pune în aplicare prevederile art. 6.2. a).

7.3. În cazul în care contractul încetează conform art. 6.4. la cererea clientului, Ygrec va rambursa sumele încasate, din care se reţine un procent de 25% din valoarea contractului reprezentând cheltuieli efectuate cu încheierea contractului (salarii, combustibili, comisioane bancare, taxe postale etc.) cu titlu de penalitate.

7.4. Cazurile de forţă majoră  şi cazurile fortuite exonerează de răspundere partea care le invocă, prin notificare scrisă prin fax, poştă, email sau depunere la sediul Ygrec, în termen de 3 zile de la producerea lor.

Art.8. Alte clauze

8.1. YGREC îşi rezevă dreptul de a modifica formatul grafic şi caracteristicile anunţurilor, secţiunile şi orice alte caracteristici ale topurilor Ygrec cu notificarea prealabilă a clientului.

8.2. YGREC îşi rezervă dreptul de a modifica formatul sau aşezarea în pagină a topurilor Ygrec şi dreptul de a decide ordinea de afişare, fără notificarea prealabilă a clientului.

8.3. YGREC nu va publica anunţurile solicitate de către client, în cazul în care va constata că acestea ar prejudicia sub orice formă persoane fizice sau juridice, ar încălca legislaţia în vigoare, sau ar contraveni bunelor moravuri.

8.4. Clientul declara că: 

 • Anunţurile pe care le cere a fi publicate, cuvintele sau grafica respectă prevederile legale, nu prejudiciază în niciun fel un terţ şi îşi asumă întreaga răspundere pentru forma şi conţinutul acestora, garantându-l pe prestator în acest sens.
 • recunoaşte şi respectă calitatea YGREC de realizator şi/sau autor al graficii anunţurilor, cu toate drepturile legale ce decurg din această calitate, inclusiv utilizarea acesteia în interesul autorului, cu excepţia graficii furnizate de client.
 • înţelege să nu folosească grafica realizată de YGREC în relaţiile cu terţii, fără acordul YGREC.
 • este de acord ca datele şi informaţiile din anunţurile, precum şi datele sale de identificare să fie stocate, prelucrate şi făcute publice. Este de acord să primească informaţii cu caracter comercial, prin orice mijloace de comunicare, ce nu necesită intervenţia unui operator.
 • a fost informat asupra dreptului de acces, intervenţie, opozitie şi asupra tuturor celorlalte drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ale persoanelor fizice prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi Legea nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, pe care le pot exercita prin transmiterea unei cereri scrise, semnate şi datate la sediul Ygrec Management.

8.5. Orice alte informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Relaţii cu Clienţii, telefon 0259/ 467.585

Art.9. Litigii

9.1. Eventualele litigii intervenite între parţi, vor fi rezolvate pe cale amiabilă; în caz contrar, parţile convin să fie de competenţa instanţelor judecatoreşti de unde este situat sediul central al prestatorului.

9.2. În drept, prezentul contract se completează cu dispoziţiile Codului Civil, Codului Comercial, precum şi cu actele normative existente în vigoare la data încheierii acestuia.

Art.10. Corespondenţa

Adrese de contact, telefon, fax, email:

Prestator: ORADEA, Berzei nr.7, judetul Bihor, tel: 0259/467.585, fax: 0259/471.954, email: top300@ygrec.ro

Client: conform datelor de identificare din Confirmarea de comandă. 
 
 


Cuvânt(e) cheie Ce / Cine
sau/şi Nume firmă Nume firmă
Locaţia Unde
Ex: camioane, utilaje, 0259-467585
Ex: YGREC Management
Ex: RO, Oradea, BH, 410004

    Topurile Ygrec | Despre Noi | Anuarele Ygrec | Marketing Direct | Contactează-ne | Inscrie-te | Propun o colaborare | Anunţă o eroare | Adaugă la Favorite | Termeni şi condiţii | Declaraţie de confidenţialitate
© 2006-2018 YGREC Management srl